Zimowy Bieg Orzeski

Orzesze, Polska
03.02.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

515

Nazwa zawodów

Zimowy Bieg Orzeski

Lokalizacja

Orzesze, Polska

Start

03.02.2019 13:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://biegorzesze.jupe24.pl/

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

Fundacja Aktywni

E-mail organizatora

aktywni@onet.eu

Telefon organizatora

500300356

Klasyfikacje

Bieg Główny 7 km

Dystans

7 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

459


Opłaty

do 28.01.2019

25.00 zł

do 31.01.2019

40.00 zł

Bieg Morsów z Ręcznikiem 2,5 km

Dystans

2.5 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

56


Opłaty

do 28.01.2019

25.00 zł

do 31.01.2019

40.00 zł

REGULAMIN
Zimowy Bieg Orzeski – 3 luty 2019 r.

I. ORGANIZATORZY :
FUNDACJA AKTYWNI (adres email: aktywni@onet.eu)
Dyrektor Biegu: Tomasz Mrowiec (500300356 t.mrowiec@onet.pl)
Sławomir Grzegorzyca (609534290)
***Zawody są współfinansowane przez Urząd Miasta Orzesze

II. CEL ZAWODÓW
• Popularyzacja biegania jako dyscypliny sportu i czynnej formy wypoczynku
• Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją
• Promocja miasta Orzesze jako regionu atrakcyjnego sportowo i turystycznie

III. TERMIN I MIEJSCE:
• Bieg odbędzie się 3 lutego 2019r. w Orzeszu - Jaśkowicach
• Start i meta – Sala Widowiskowa MOK Orzesze – Jaśkowice ul. Fabryczna 1

IV. PROGRAM BIEGU:
godz. 10.00 – 12.30 – otwarcie biura zawodów
godz. 13.00 – Start biegu głównego 7km
godz. 13.10 – Start biegu morsów z ręcznikiem 2,5km
godz. 14.30 – Ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców
godz. 15.00 – Zakończenie imprezy

V. TRASA BIEGU:
1. Długość biegu głównego to 7 km (1 pętla)
1. Długość biegu morsów z ręcznikiem to 2,5 km (1 pętla)
2. Nawierzchnia trasy to leśna droga terenowa (90%) oraz droga asfaltowa (10%).
3. W przypadku dużego opadu śniegu, trasa zostanie wcześniej odśnieżona.
4. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
5. Zawodnicy biegu mają obowiązek dostosowania się do poleceń pracowników obsługi biegu oraz Straży Miejskiej i Policji.
6. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną
7. Limit czasu ukończenia biegu wynosi 60minut.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ODBYWA SIĘ:
a) drogą elektroniczną na stronie zawodów
b) w biurze zawodów w dniu zawodów
2. OPŁATA STARTOWA
a) opłata startowa do 28 stycznia wynosi 25zł
b) opłata startowa w dniu zawodów wynosi 40zł (można wpłacać gotówką w dniu zawodów lub po 28 stycznia przelewem na rachunek bankowy)

LIMIT UCZESTNIKÓW WYNOSI 500 OSÓB OPŁACONYCH
Rachunek Bankowy:
IDEA BANK 77195000012006034157930002
FUNDACJA-AKTYWNI, 43-180 Orzesze, ul. Waryńskiego 16A
W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko osoby startującej oraz dopisek Bieg Zimowy
1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty
na innego uczestnika.
2. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie
wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać Opłata
grupowa oraz Imiona i Nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu.
VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują:
• numer startowy oraz chip do pomiaru czasu (chip jest zwrotny)
• pamiątkowy i unikatowy medal Zimowego Biegu Orzeskiego
• bon na napój i posiłek
• zabezpieczenie medyczne i ratownicze
• szatnie, depozyt oraz wspaniałą atmosferę
• puchary dla najwyżej sklasyfikowanych zawodników w każdej kategorii wiekowej

VIII. POMIAR CZASU ORAZ WYNIKI
Pomiar czasu i ustalenie kolejności na mecie odbywa się za pomocą systemu chipów aktywnych. Zawodnik otrzymuje chip w biurze zawodów wraz z numerem startowym.
Posiadanie chipa jest warunkiem startu w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
Chip jest zwrotny – należy go oddać na mecie, w przeciwnym wypadku zawodnik nie zostanie sklasyfikowany w końcowych wynikach

IX. NAGRODY
1. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
2. Zawodnicy startujący za pozwoleniem rodziców poniżej 18roku życia, będą klasyfikowani
w najmłodszej kategorii.
3. Wręczenie nagród odbędzie się po zawodach o godzinie 14.20-14:30

I. BIEG GŁÓWNY 7 km
1. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
2. Puchary oraz nagrody rzeczowe otrzymają zawodnicy w klasyfikacji OPEN KOBIET oraz
MĘŻCZYZN (za zajęcie miejsc I-III)
3. Dodatkowo puchary otrzymają zawodnicy w klasyfikacjach wiekowych (za miejsca I-III):
Mężczyźni: M 18-30 ; M 31-44 ; M45+
Kobiety: K 18-30 ; K 31-44 ; K45+

II. BIEG MORSÓW Z RĘCZNIKIEM 2,5km
1. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
2. Puchary oraz nagrody rzeczowe otrzymają zawodnicy w klasyfikacji OPEN KOBIET oraz MĘŻCZYZN (za zajęcie miejsc I-III)

X. UCZESTNICTWO
1. Prawo startu w Zimowym Biegu Orzeskim mają wszystkie osoby legitymujące się dobrym stanem
zdrowia (pisemna deklaracja na zgłoszeniu)
2. Przy weryfikacji wymagany jest dowód osobisty lub legitymacja szkolna (data urodzenia).
3. Młodzież poniżej 18 roku życia wystartować może pod warunkiem pisemnej zgody rodzica.
4. Wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów przy Sali Widowiskowej MOK
w Orzeszu – Jaśkowicach (ul. Fabryczna 1)
5. Szatnia i przechowalnia bagażu w dniu zawodów będzie znajdowała się obok biura zawodów.
6. Wydawanie rzeczy zawodników z depozytu, będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego.
7. Zagubienie numeru startowego zwalnia organizatora od odpowiedzialności za przechowywane
rzeczy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin imprezy.
2. Organizator podczas zawodów zapewnia opiekę medyczną.
3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek.
4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. W sprawach nie ujętych w regulaminie
ostateczną decyzje podejmuje organizator.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu (zawodnik
ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie)
7. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a
także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności
względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie
lub po zawodach;
8. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;
9. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez
siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;
10. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od
organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;
11. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może
wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;
12. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb
porządkowych oraz warunków regulaminu;
13. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;
14. Uczestnik / rodzic / opiekun prawny oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r Poz. 1000 z późniejszymi zmianami);
15. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z imprezy ze
swoim wizerunkiem w internecie, prasie oraz w radiu;
16. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik
zostanie zdyskwalifikowany;
17. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą
rozpatrywane w czasie 48 godzin. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie
zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji
składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i Organizatora.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz
jego interpretacji.
19. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego
lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
20. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.
21. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
22. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NW i OC należy do uczestników wyścigu (zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej wyłącznej winy innym zawodnikom oraz osobom trzecim)
23. Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora zawodów.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU