Podaruj Oddech

Zalesice, Polska
23.06.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

357

Nazwa zawodów

Podaruj Oddech

Lokalizacja

Zalesice, Polska

Start

23.06.2019 14:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

-

Ograniczenie wiekowe

4

Organizator

Team Zalesice

E-mail organizatora

teamzalesice@gmail.com

Telefon organizatora

512 505 718

Klasyfikacje

Bieg Główny 4 km

Dystans

4 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

256


Informacja o opłacie startowej i terminie płatności znajduje się w regulaminie zawodów.

BIEG 200m

Dystans

0.2 km

Płeć

K,M

Wiek

4-6

Uczestników

21


Informacja o opłacie startowej i terminie płatności znajduje się w regulaminie zawodów.

BIEG 400M

Dystans

0.4 km

Płeć

K,M

Wiek

7-9

Uczestników

29


Informacja o opłacie startowej i terminie płatności znajduje się w regulaminie zawodów.

BIEG 600M

Dystans

0.6 km

Płeć

K,M

Wiek

10-12

Uczestników

28


Informacja o opłacie startowej i terminie płatności znajduje się w regulaminie zawodów.

BIEG 800M

Dystans

0.8 km

Płeć

K,M

Wiek

13-15

Uczestników

23


Informacja o opłacie startowej i terminie płatności znajduje się w regulaminie zawodów.

REGULAMIN BIEGU CHARYTATYWNEGO DZIECI
PODARUJ ODDECH
ORGANIZATOR – Stowarzyszenie Klub Sportowy „Team Zalesice”

I. CEL
 Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
 Wsparcie finansowe kosztów leczenia Patrycji, chorej na mukowiscydozę.

II. ZGŁOSZENIA - KONTAKT
W Imprezie udział biorą dzieci (zwane dalej „Uczestnikami”) w wieku od 4 do 15 lat.

ZGŁOSZENIA:
– internetowe: – teamzalesice@gmail.com lub wiadomość na messengera klubu,
– telefoniczne: 512 505 718, 513 268 678,
– w biurze zawodów – siedziba Stowarzyszenia Klub Sportowy „Team Zalesice” Zalesice 31c, 26-680 Wierzbica w dniu zawodów (jeśli będą miejsca), 23 czerwca 2019 r. od godz. 10.30 do godz. 12.15.
Podczas zgłoszenia proszę podać: imię, nazwisko, datę urodzenia.
Odbiór numerów startowych w dniu zawodów, 23 czerwca 2019 r. od godz. 10.30 do godz. 12.15.
W imprezie może wziąć udział maksymalnie 100 Uczestników. O kolejności nadawania numerów decyduje kolejność zgłoszeń. Gwarancję startu daje dopiero nadanie numeru startowego, który przydzielany jest po dokonaniu wpłaty.

KONTAKT – 501 451 907, 512 505 718, 513 268 678, teamzalesice@gmail.com

III. TERMIN I MIEJSCE
23 czerwca 2019r. (niedziela) godz. 12.30 przy PSP w Zalesicach, Zalesice 31c, 26-680 Wierzbica

IV. DYSTANS I KLASYFIKACJE
Bieg rozgrywany będzie w czterech kategoriach wiekowych:
I kategoria - 4-6 lat; dystans: 200m,
II kategoria - 7-9 lat; dystans: 400m,
III kategoria - 10-12 lat; dystans: 600m,
IV kategoria - 13-15 lat; dystans: 800m.
Trasa: start/meta – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach.

V. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
23.06.2019 /niedziela/
godz. 10.30 – 12.15 – praca biura zawodów - zgłoszenia, weryfikacja, wydawanie numerów startowych
godz. 12.30 – uroczyste otwarcie
godz. 12.40 – rozgrzewka
godz. 12.50 – start biegów dzieci rocznik 2014 – 2012
godz. 13.00 – start biegów dzieci rocznik 2011 -2009
godz. 13.10 - dekoracja dzieci, prezentacja sponsorów
godz. 13.20 - start biegów dzieci rocznik 2008 -2006
godz. 13.30 – start biegów dzieci rocznik 2005 – 2003
ok. godz. 13.40 – dekoracja zwycięzców, prezentacja sponsorów.

VI. NAGRODY
 kategoria wiekowe dziewcząt i chłopców – miejsca I-III puchary,
 medale dla wszystkich Uczestników biegu.

VII. UCZESTNICTWO
 Do udziału w Imprezie zostaną dopuszczone dzieci, których rodzice lub prawni opiekunowie przedstawią w Biurze Zawodów podpisaną zgodę uczestnictwa.
 Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową w osobistym profilu uczestnika - opiekuna prawnego, zaświadcza się, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu udział w Imprezie. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

VIII. OPŁATA STARTOWA
W Biegu obowiązuje opłata startowa wniesiona w biurze zawodów w dowolnej wysokości jednak nie mniejszej niż 10 zł od Uczestnika, która w całości zostanie przekazana na cel charytatywny określony w regulaminie.

IX. POSTANOWIENIA I INFORMACJE KOŃCOWE
1. Bieg Podaruj Oddech jest imprezą charytatywną.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Imprezie.
3. Uczestnicy biegu zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z organizacją biegu z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub innych przypadków w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów obiektów, na których prowadzona jest Impreza oraz przepisów BHP i ppoż. oraz do stosowania się do zaleceń organizatora oraz kierownictwa obiektów.
5. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w imprezie o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
6. Każdy zawodnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości Regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i przedmedycznemu działającemu w imieniu Organizatora. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości Regulaminu oznacza, że zawodnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Imprezie na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających przebieg rywalizacji, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz w mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.
9. Organizator zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU