III Eco Bieg Charytatywny

Wola Chorzelowska, Polska
22.12.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

313

Nazwa zawodów

III Eco Bieg Charytatywny

Lokalizacja

Wola Chorzelowska, Polska

Start

22.12.2018 11:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

-

Ograniczenie wiekowe

Brak

Organizator

Rado Resort

E-mail organizatora

e.tabor@radoresort.pl

Telefon organizatora

785659005

Klasyfikacje

Bieg Główny 10km

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

255


Opłaty

do 20.12.2018

40.00 zł

Nordic Walking

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

0-99

Uczestników

16


Opłaty

do 20.12.2018

40.00 zł

Bieg dla dzieci "Bieg bez granic"

Dystans

0.2 km

Płeć

K,M

Wiek

0-8

Uczestników

22


Opłaty

do 20.12.2018

20.00 zł

Bieg dzieci

Dystans

0.5 km

Płeć

K,M

Wiek

9-15

Uczestników

20


Opłaty

do 20.12.2018

20.00 zł

Regulamin III Eco Biegu Charytatywnego
1. Organizator
Rado Resort, 39-333 Sarnów, Wola Chorzelowska 56B
tel. (+48) 17 773 73 73, mobile: 785 659 005
e.tabor@radoresort.pl

2. Partnerzy Biegu

• Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Jarosławiu; Zabiegani Mielec, Fotografia Bez Miary Magdalena Sedlak, Dom Dziecka Skopanie, Paweł Wacławik, Gramy dla Najlepszych, Rafał Błażejowski Fotografie, Figlar Project, Personal Best, Winnica Sandomierska, Sport & Fun Mielec

3. Ambasadorzy Biegu

• Magdalena Łączak i Paweł Dybek - Salomon Suunto Team

4. Sponsor Strategiczny Biegu

• Colfarm S.A.

5. Sponsorzy Biegu

• Rado Resort, MC Design Agencja Reklamowa, Grawerstwo s.c. Madejczyk B. Kopek S., Extreme Fitness Mielec, Cukiernia Pokusa, Sierosławski Group, Husqvarna, Eurotech Sp. Z o.o., Ankol Sp. Z o.o., Piotr Kamiński Robert Kamiński Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska, Farutex Sp. Z o.o., Chefs Culinar Sp. z o.o., Panesco Food, La Lorraine Bakery Group, Dobrowolscy Sp. Z o.o. Zakład mięsny

5. Miejsce biegu:

Teren Nadleśnictwa Mielec, tereny Rado Resort

6. Termin biegu: (sobota) 22 grudnia 2018 roku

08:00 -9:30 - zgłoszenia zawodników
10:00 - start biegu dla dzieci „Bieg bez granic”( bieg na 200 m dla dzieci w wieku 0-8 lat )
10:30 - start biegu dla dzieci ( bieg na 500 m dla dzieci w wieku 9-15 lat)
11:00 - start biegu głównego (10 km dla osób w wieku 16 -100 lat )
11:15 – Nordic Walking (10 km)
ok.17:00 - zakończenie zawodów

7. Patroni medialni:
Radio Leliwa, TVP 3 Rzeszów
8. Cel imprezy:
• Doposażenie gabinetu w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu
• Popularyzacja biegania jako zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
• Promocja leśnictwa oraz walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Mielec
• Pomoc dla Mieleckiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Mielcu
• Wspieramy akcję Dbamy o środowisko – ECO bieg
9. Informacja dla zawodników
• Biuro zawodów, miejsce startu i mety – Rado Resort
• Trasa biegu – drogi, ścieżki leśne, droga asfaltowa
• Oznaczenie trasy - trasa oznaczona taśmami, w miejscach rozwidleń dróg dodatkowo będzie obsługa biegu wskazująca właściwą trasę
• Psy biec będą na smyczy - bezpieczeństwo innych biegaczy przede wszystkim
• Na trasie nie przewiduje się punktów żywieniowych – będzie przygotowany punkt z napojami na którym zawodnicy piją ze wspólnych kubków porcelanowych – każdy z uczestników, który nie chcą korzystać ze wspólnych kubeczków może zabrać ze sobą kubek podręczny
• W ramach opłaty zawodnik otrzymuje: numer startowy, posiłek oraz gorącą kawę lub herbatę na mecie zawodów.

UWAGA: Pomiar czasu odbywa się za pomocą zwrotnego chipa sznurowanego do buta. Organizator prosi o oddawanie chipów po ukończonym biegu.
10. Uczestnictwo
Przebieg imprezy:
Start i meta biegów - parking Rado Resort, położonego w Woli Chorzelowskiej 56 B.
Zawodnicy wyruszają na trasę wyznaczoną w terenie taśmami.
Zadaniem uczestników jest przejście lub przebiegnięcie wyznaczonej w terenie trasy.
Zawodnik biegnący z psem nie może w żaden sposób zmuszać zwierzęcia do biegu, ciągnąć za smycz lub korzystać z pomocy osób trzecich - niezastosowanie się grozi dyskwalifikacją.
Zawodnicy ze zwierzętami zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności.
Na miejscu startu i mety wystawiona będzie woda dla zwierząt.

Impreza zakończy się poczęstunkiem i loterią ( jeśli zostaną zebrane produkty od sponsorów) dla uczestników w ośrodku Rado Resort.
Warunkiem uczestnictwa w Biegu Głównym oraz w Marszu Nordic Walking jest elektroniczna rejestracja bezpośrednio przez stronę: http://zapisy.personalbest.pl/iii-eco-bieg-charytatywny-v2867.pl.html
Warunkiem uczestnictwa w Biegach dla Dzieci jest elektroniczna rejestracja bezpośrednio przez stronę: http://zapisy.personalbest.pl/iii-eco-bieg-charytatywny-v2867.pl.html
Organizatorzy nie przewidują możliwości przyjmowania zgłoszeń w dniu zawodów.
Organizator przewiduje dla wszystkich uczestników medale pamiątkowe z udziału w biegu ( tylko dla osób zarejestrowanych).
Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy będą przyjmowane do 19.12.2018 r., do godziny 15:00.

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w imprezie.

Wyposażenie uczestników:
Każdy startujący zobowiązany jest do posiadania naładowanego telefonu komórkowego, odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych.

Postanowienia końcowe
- Zawody odbędą się bez względu na pogodę;
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność;
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora;
- Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni.

Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika przez Rado Resort w wydawnictwach i mediach. Organizator zastrzega sobie prawo, oraz podmiotom z nim powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w postanowieniach końcowych, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji biegu i innych wydarzeń organizowanych w przyszłości.

11. Opłata startowa:
Opłata wynosi 40 zł do 19 grudnia 2018 roku, dzieci i młodzież do lat 16 - opłata 20 zł.

Całkowity dochód z opłat startowych zostanie przeznaczony na doposażenie w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny gabinetu w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu.

MISJA OŚRODKA:
Jesteśmy Ośrodkiem:
• dającym szanse dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych zrozumienia siebie i świata, przeżywania sukcesów i wkraczania w dorosłe życie
• przygotowującym uczniów z upośledzonych umysłowo do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, do pracy zgodnej z ich możliwościami i pełnienia ról społecznych
• wspierającym uczniów – wychowanków w ich wszechstronnym rozwoju oraz w trudnych sytuacjach życiowych
• promującym tradycje i chrześcijańskie wartości
• rozwijającym partnerstwo między rodzicami i Ośrodkiem oraz społecznością lokalną Działamy po to, aby:
Nasi wychowankowie: byli przygotowani do uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska na miarę swoich możliwości oraz czuli się w szkole bezpieczni
Ich rodzice: darzyli nas zaufaniem, aktywnie wspierali nasze działania i chcieli z nami współpracować we wszystkich obszarach edukacji
(dydaktycznym, wychowawczym, rewalidacyjnym) oraz w zakresie opieki i profilaktyki na rzecz rozwoju i usamodzielniania ich dzieci
Nauczyciele i pracownicy Ośrodka: mieli satysfakcję z wykonywanej pracy, współpracowali w oddziaływaniach edukacyjnych
(dydaktycznych, wychowawczych, rewalidacyjnych) opiekuńczych i profilaktycznych ze sobą oraz z rodzicami uczniów
Realizacja misji przebiega w następujących płaszczyznach:
Kultura i nauka, oświata i wychowanie, rekreacja i wypoczynek, rodzina i samorząd.
WIZJA OŚRODKA
Ośrodek naszych marzeń to:
- nowoczesna i specjalistyczna placówka dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, która zapewnia wysoką jak ość kształcenia, rewalidacji i rozwoju
- bezpieczna, skutecznie kształtująca u wychowanków umiejętność samodzielnego funkcjonowania osobistego i społecznego,
- przyjazna, otwarta na potrzeby środowiska lokalnego. Instytucja, odważnie podejmująca nowe wyzwania,
- zintegrowana, jednocząca działania wychowawcze, opiekuńcze, prozdrowotne, patriotyczne wszystkich pracowników Ośrodka i rodziców.

Wpłaty należy dokonywać elektronicznie za pomocą wbudowanych płatności podczas rejestracji lub w terminie późniejszym klikając „Opłać udział” w widoku listy startowej.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny. W takim przypadku zmiany będą obowiązywały od dnia ogłoszenia ich na stronie internetowej Organizatora.

Rozgrzewka
Wspólnie z Magdaleną Łączak i Pawłem Dybek organizujemy dla Was rozgrzewkę przed każdym biegiem :)

Pamiętaj:
Jeśli wybierasz się do lasu, a nie znasz terenu - warto przed wyjściem z domu, odszukać numery kontaktowe do właściwego terenowo nadleśnictwa, a najlepiej numer komórkowy do któregoś z leśniczych lub strażników leśnych.
W lesie są słupki, takie jak ten na zdjęciu, wystarczy podać nam numer.


I pamiętajcie: gdy się zgubicie idźcie cały czas w jednym kierunku, a jak znajdziecie słupek, zadzwońcie do nas, stójcie w miejscu i czekajcie na pomoc.

Złożenie podpisu oznacza:
1. Potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu III Zimowego Biegu Charytatywnego
2. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r., w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej - Dz. U. z dnia 20 września 2001 r.)

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w biegu i startuję
na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie podczas trwania imprezy pozostają pod opieką rodziców lub opiekunów.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU