FORCE MARATON MTB ORZESZE

Fabryczna, Orzesze, Polska
07.04.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

485

Nazwa zawodów

FORCE MARATON MTB ORZESZE

Lokalizacja

Fabryczna, Orzesze, Polska

Start

07.04.2019 12:00

Kategoria zawodów

MTB

Strona zawodów

http://maratonmtborzesze.eu/

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

Fundacja Aktywni

E-mail organizatora

aktywni@onet.eu

Telefon organizatora

500300356

UWAGA

UWAGA!
ZAPISY ORAZ MOŻLIWOŚĆ OPŁATY STARTU BĘDĄ DOSTĘPNE W DNIU IMPREZY W GODZINACH OD 9:00 DO 11:30 W BIURZE ZAWODÓW.

Klasyfikacje

MINI MARATON (2 PĘTLE)

Dystans

35 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

345


Opłaty

do 01.04.2019

40.00 zł

MARATON (4 PĘTLE)

Dystans

65 km

Płeć

K,M

Wiek

18-99

Uczestników

140


Opłaty

do 01.04.2019

40.00 zł

REGULAMIN
FORCE MARATON MTB ORZESZE
07.04.2019r
1. CEL ZAWODÓW:
• Popularyzacja kolarstwa jako dyscypliny sportu i czynnej formy wypoczynku.
• Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją
• Promocja miasta Orzesze jako regionu atrakcyjnego sportowo i turystycznie
• Wspieranie i rozwój kolarstwa wśród kolarzy amatorów
2. ORGANIZATOR:
Fundacja Aktywni (adres email: aktywni@onet.eu)
Sławomir Grzegorzyca (609534290) ; Tomasz Mrowiec (500300356)
***Zawody są współfinansowane przez Urząd Miasta Orzesze
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
7 kwiecień 2019r - Boisko Orzesze Jaśkowice ul. Fabryczna 14
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Prawo startu w imprezie mają wszystkie osoby, które dokonają rejestracji, uiszczą opłatę startową
w biurze zawodów, złożą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wyrażą zgodę na
uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na
odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów) oraz dokonają opłaty startowej w wysokości
zgodnej z regulaminem punkcie 7
• Prawo do startu mają osoby które ukończyły 18 lat, w przypadku osób nie pełnoletnich za pisemną
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
• Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w kasku
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie
• Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działanie i zachowanie stosowane do przepisów
ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego
• Każdy zawodnik zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o ruchu
drogowym. Za skutki naruszenia tych przepisów Uczestnik odpowiada osobiście.
5. POMIAR CZASU:
• elektroniczny

6. DYSTANSE I TRASA:
• Długość trasy rowerowej wynosi ok. 35km (2 pętle) lub ok. 65km (4 pętle)
• Zawody odbywają się w ruchu otwartym na własną odpowiedzialność - każdy zawodnik jest
zobowiązany do bezwzględnego przestrzegani

8. ZGŁOSZENIA:
Przyjmowanie zgłoszeń na stronie internetowej http://zapisy.personalbest.pl/personal-bestop4.pl.html oraz w biurze zawodów w dniu zawodów.
9. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują:
• upominek od głównego sponsora - marki Force Components
• numer startowy oraz chip do pomiaru czasu (chip jest zwrotny)
• bon na ciepły posiłek oraz napój
• punkt żywieniowy na trasie zawodów
• zabezpieczenie medyczne i ratownicze
• mycie roweru po skończonych zawodach
• puchary dla najwyżej sklasyfikowanych zawodników w każdej kategorii wiekowej
10. HARMONOGRAM ZAWODÓW
9:00 – 11:30 – Biuro zawodów: przyjmowanie opłat, wydawanie numerów startowych
11:40 – Obowiązkowa odprawa techniczna
12:00 – Start
15:30 / 16:00 – Ogłoszenie wyników i dekoracje zwycięzców
*** Organizator zastrzega sobie prawo do opóźnienia startu w przypadku problemów technicznych.
11. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:
Zawody na dystansie mini maratonu oraz maratonu rozgrywane są w następujących kategoriach:
* Klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn
* Klasyfikacje wiekowe mężczyzn:
M1: 18 ^ 29 (urodzeni 1990-2001)
M2: 30 ^ 39 (urodzeni 1980-1989)
M3: 40 ^ 49 (urodzeni 1970-1979)
M4: 50 + (urodzeni 1969 + )
* Klasyfikacje wiekowe kobiet:
K1: 18 ^ 29 (urodzone 1990-2001)
K2: 30 ^ 39 (urodzone 1980-1989)
K3: 40 + (urodzone 1979 +)

** W zawodach mogą brać udział zawodnicy z licencją PZKOL
**O przynależności do klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.
**Organizator przewiduje puchary dla 3 najwyżej sklasyfikowanych zawodników w każdej z klasyfikacji
wiekowych. Dodatkowo przewidziane są nagrody dla trzech najlepszych kobiet i mężczyzn w klasyfikacji
generalnej OPEN.
**Nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania wyścigu - niestawienie się zawodnika (lub jego
reprezentanta) na ceremonii dekoracji oznacza utratę pucharu.
12. KARY:
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może ustalić następujące kary:
• Upomnienie- kara czasowa.
• Dyskwalifikacja.
13. PROTESTY:
Protesty odnośnie przebiegu zawodów, oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu
rozgrywania wyścigu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników będą przyjmowane przez okres 30
min. od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane protesty. Do protestu należy
załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z
Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i
Organizatora.
14. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu.
Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w
pobliżu i na trasie zawodów.
15. INFORMACJE KOŃCOWE :
• Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność
cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz
warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
• Zawodnik zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w w/w zawodach poprzez
zgłoszenie w biurze zawodów. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda
rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej.
• Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie
zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na zawodów lub w Biurze Zawodów. •Uczestnik zgłaszając
się w biurze zawodów oświadcza, że dane zgłoszone są zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje
wszystkie warunki regulaminu zawodów oraz zapewnia, że stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia
udział w zawodach.
• Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub
zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
• Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem
i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne
kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach
spowodowane przez uczestników imprezy.
• Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
• Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NW i OC należy do uczestników wyścigu
(zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej
wyłącznej winy innym zawodnikom oraz osobom trzecim)
• Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze oraz w kasku. Brak kasku
równoznaczny jest z dyskwalifikacją zawodnika.
• Zabrania się startowania w wyścigu na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym.
• Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z
jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach
marketingowych Organizatora zawodów.
• W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie
zdyskwalifikowany.
• Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r
Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami).
• Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
• Zawodnicy podczas wyścigu nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób
niesportowy.
• W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z imprezą kolarską zawodnicy nie mogą występować z
roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego
upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
• Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa.
Podpis zawodnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu
uczestnictwa w zawodach.
• Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za
wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami.
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania
uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.
• Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po
batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na
trasie zawodów. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU