BIEG I NORDIC WALKING – 15 LAT POLSKI W UE

Myszków, Polska
01.05.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

117

Nazwa zawodów

BIEG I NORDIC WALKING – 15 LAT POLSKI W UE

Lokalizacja

Myszków, Polska

Start

01.05.2019 09:00

Kategoria zawodów

Nordic Walking

Strona zawodów

https://www.facebook.com/kijomaniacy/

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

Stowarzyszenie „Kijomaniacy”

E-mail organizatora

kijomaniacy@gmail.com

Telefon organizatora

509842102

UWAGA

REJESTRACJA ON-LINE DO ZAWODÓW ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO DNIA 27.04.2019 R. (SOBOTA) DO GODZINY 23:59.

Klasyfikacje

Nordic Walking 5km

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

64


Opłaty

do 27.04.2019

20.00 zł

Bieg 5km

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

53


Opłaty

do 27.04.2019

20.00 zł

REGULAMIN „BIEG I NORDIC WALKING – 15 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ”

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Kijomaniacy”
42-350 Pustkowie Lgockie
ul. Szpitalna 14
KRS 0000622144

Projekt jest współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Myszkowie

Partner techniczny: Personal Best
Partnerzy:
Biuro Euro Poseł Jadwigi Wiśniewskiej
MOSiR Myszków
MEDI GYM Fitness Klub - Koziegłowy
Stowarzyszenie Jura-Cordis

TERMIN I MIEJSCE

1 MAJA 2019 GODZ. 7.30 – 12.00
Kompleks Sportowy „Dotyk Jury”
Ul. Dobra 24
42-300 Myszków

PROGRAM IMPREZY

7.30 – 8.30 Rejestracja Zawodników w Biurze Zawodów
8.30 – 9.00 Powitanie uczestników, rozgrzewka
9.00 Start Biegu
9.05 Start Nordic Walking
10.10 Zamknięcie trasy zawodów
10.30 – 11.30 Dekoracje i wręczenie nagród
12.00 Zakończenie imprezy

TRASA i POMIAR CZASU

Trasa długości ok. 5 KM, bez atestu (1 pętla). Limit czasu dla biegu i nordic walking 1 godz. 10 min.
Nawierzchnia leśna, szutrowa, piasek, możliwe wystające korzenie oznaczona flagami co 1km oraz taśmami i oznaczeniami wskazującym kierunek przebiegu.
Start i meta na terenie kompleksu „Dotyk Jury”.
Uczestnik otrzymuje zwrotny numer startowy z wbudowanym czipem do elektronicznego pomiaru czasu.
Po zakończonym wyścigu prosimy o jego zwrot.
Klasyfikacja w biegu i Nordic Walking zostanie ustalona na podstawie czasu brutto.
Po ukończonym biegu uczestnik otrzyma na podany nr telefonu sms z uzyskanym czasem i zajętym miejscem w klasyfikacji.
Na ok. 2,5 km trasy będzie znajdował się punkt z wodą.
Nad poprawnością techniki nordic walking będą czuwać sędziowie nordic walking.

CELE

1. Uczczenie piętnastej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Honorowy patronat nad wydarzeniem obejmie Euro Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwiga Wiśniewska
2. Podniesienie aktywności fizycznej, integracji i świadomości narodowej wśród uczestników Biegu i Marszu Nordic Walking.

ZGŁOSZENIA

Ustala się limit uczestników biegu i nordic walking na 100 osób.
Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie http://zapisy.personalbest.pl/bieg-i-nordic-walking-15-lat-polski-w-ue-v3230.pl.html i uiszczenie opłaty startowej w wysokości 20 zł do dnia 23 kwietnia 2019 roku.

Opłata na konto:
Stowarzyszenie „Kijomaniacy”
42-350 Pustkowie Lgockie
ul. Szpitalna 14
nr konta
07 2030 0045 1110 0000 0428 0880
w tytule
Imię i nazwisko
Bieg lub NW „15 lat Polski w Unii Europejskiej”
Pobrana opłata nie podlega zwrotowi.

1) Bieg jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób zrzeszonych w klubach sportowych jak i amatorów, które ukończyły w dniu zawodów 16 lat życia. Osoby niepełnoletnie w wieku od 16 do 18 lat są zobowiązane do posiadania pozwolenia od rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegach.
2) W biegu mogą uczestniczyć osoby, które:
a) Poprawnie wypełniły i złożyły formularz zgłoszeniowy,
b) Uiściły opłatę startową,
c) Zostały zweryfikowane w Biurze Zawodów,
d) Posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegach lub własnoręcznie złożą podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
3) Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Za osoby nieletnie oświadczenie musi podpisać prawny opiekun dziecka.
4) Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów na terenie Kompleksu „Dotyk Jury” w godzinach od 7.30 do 8.30 w dniu 1 maja 2019 roku.
W ramach pakietu startowego uczestniku otrzymuje wodę na trasie i mecie, chorągiewkę z flagą Unii Europejskiej, medal po ukończonym dystansie oraz posiłek regeneracyjny.
5) Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
6) Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegach.
7) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku na potrzeby projektu.

Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją tego przedsięwzięcia oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych i oświadcza, że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wynikających z art. 13 wyżej wymienionego rozporządzenia.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA I NAGRODY:

Obowiązuje klasyfikacja w kategoriach wiekowych:
1 MIEJSCE – dyplom oraz bon w wysokości 50 zł do wykorzystania w sklepie sportowym
2 i 3 MIEJSCE- dyplom oraz nagrody od sponsorów
Organizator i Partnerzy zastrzegają sobie prawo do wręczenia nagród i wyróżnień specjalnych.

KATEGORIE BIEG I NORDIC WALKING:

K 16, M 16 (kobiety i mężczyźni do 30 roku życia do rocznika 1989)
K 30, M 30 (kobiety i mężczyźni od 31 do 50 roku życia roczniki 1988 - 1969)
K 50, M 50 (kobiety i mężczyźni powyżej 50 roku życia od 1968 )

Dodatkowo odbędzie się quiz z nagrodami dla wszystkich uczestników. Nagrodą będą 4 bony po 50 zł do wykorzystania w sklepie sportowym.

10. DANE OSOBOWE

1) dane osobowe uczestników Biegu i Nordic Walking – 15 lat Polski w Unii Europejskiej
będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegów, ogłoszenia wyników, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru ewentualnych nagród, promocji biegów,
2) dane osobowe uczestników Biegu i Nordic Walking – 15 lat Polski w Unii Europejskiej
będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),
3) przetwarzanie danych, w związku z udziałem w Biegu i Nordic Walking – 15 lat Polski w Unii Europejskiej
obejmuje także każdego rodzaju publikację imienia i nazwiska, wizerunku uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje, roku urodzenia, klubu do którego przynależy,
4) uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także usunięcia swoich danych ze zbioru danych. Poprawa lub usunięcie danych osobowych następuje na pisemny wniosek Uczestnika,
5) podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu i Nordic Walking – 15 lat Polski w Unii Europejskiej
6) przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U. z 2018 r., poz. 1000. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora,
7) zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu, komunikacie końcowym, plakatach, informacjach prasowych, stronach internetowych .

8) KLAUZULA INFORMACYJNA
a. Administratorem (Administratorem Danych Osobowych - ADO) danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest Stowarzyszenie „Kijomaniacy”.
b. Dane osobowe będą przetwarzane przez ADO jedynie w zakresie rzeczowym oraz okresie czasowym niezbędnym do realizacji przez ADO obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa związanych z wykonaniem obowiązków organizacyjnych Organizatora przedmiotowej imprezy oraz zachowania dokumentacji projektowej w związku z dofinansowaniem wydarzenia przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie.
c. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz ich usunięcia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
d. W celach realizacji uprawnień określonych w lit. c, wnioski należy składać do ADO na adres email: kijomaniacy@gmail.com.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Bieg odbędzie się w wyznaczonym terminie bez względu na pogodę.
2) Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu.
3) Skracanie wyznaczonej trasy, ścinanie zakrętów a w przypadku nordic walking bieg (czyli brak kontaktu jednej stopy z podłożem) będzie się wiązało z dyskwalifikacją zawodnika.
4) Uczestnicy mają obowiązek stosowanie się do poleceń służb odpowiedzialnych za zabezpieczenie trasy biegu.
5) W przypadku kontuzji lub innych przyczyn zdrowotnych, zawodnik zobowiązany jest do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.
6) Organizator nie ubezpiecza zawodników.
7) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
8) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników w wyniku udziału w Biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
9) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
10) Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszenia akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
11) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i jego ostatecznej interpretacji.
12) Startujących obowiązuje odpowiedni ubiór i obuwie sportowe.
13) Koszty dojazdu każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
14) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
15) Organizator zapewnia obsługę sędziowską i medyczną.
16) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU