XXVI Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta

Rydułtowy, Polska
26.08.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do zakończenia zapisów zostało

Ilość uczestników

191

Nazwa zawodów

XXVI Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta

Lokalizacja

Rydułtowy, Polska

Start

26.08.2018 17:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://www.rydultowy.pl

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

Urząd Miasta Rydułtowy

E-mail organizatora

dspandel@urzad.rydultowy.pl

Telefon organizatora

32 45 37 473

Klasyfikacje

Bieg Główny

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

191


Opłaty

do 22.08.2018

20.00 zł

XXVI OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY

REGULAMIN IMPREZY:
CEL IMPREZY:
Popularyzacja sportu i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
Promocja Miasta Rydułtowy
Aktywizacja mieszkańców Miasta Rydułtowy

ORGANIZATOR:
Urząd Miasta Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks”
Uczniowski Klub Sportowy „Piątka Plus”

TERMIN I MIEJSCE:
26.08.2018 r. (niedziela) – Stadion miejski przy ul. Gen. Józefa Bema 126 C oraz ulice miasta

PROGRAM:
14:00 - otwarcie biura zawodów
15:10 - zamknięcie biura zawodów do biegów dzieci i młodzieży
15:30 - starty biegów dzieci i młodzieży:
200 m – bieg przedszkolaka – dziewczęta rocznik 2012 i młodsze
200 m – bieg przedszkolaka – chłopcy rocznik 2012 i młodsi
400 m – bieg dzieci młodszych – dziewczęta rocznik 2010 – 2011
400 m – bieg dzieci młodszych – chłopcy rocznik 2010 – 2011
600 m – bieg dzieci – dziewczęta rocznik 2008 – 2009
800 m – bieg dzieci – chłopcy rocznik 2008 – 2009
600 m – bieg dzieci starszych – dziewczęta rocznik 2006 – 2007
800 m – bieg dzieci starszych – chłopcy rocznik 2006 – 2007
800 m – bieg młodziczek – dziewczęta rocznik 2003 – 2005
1000 m – bieg młodzików – chłopcy rocznik 2003 – 2005
ok. 16:15 - początek dekoracji biegów dzieci i młodzieży
16:20 - zamknięcie biura zawodów do biegu głównego
17:00 - start BIEGU GŁÓWNEGO - 5 km – kobiety i mężczyźni
ok. 18:00-19:00 wręczanie nagród w biegu głównym na scenie XXVI Dni Rydułtów

W biegu głównym wprowadzono dodatkowe kategorie wiekowe wśród mężczyzn i kobiet:
- M16 - 16-19 lat (rocznik 2002-1999) - K16 - 16-29 lat (rocznik 2002-1989)
- M20 - 20-29 lat (rocznik 1998-1989) - K30 - 30-39 lat (rocznik 1988-1979)
- M30 - 30-39 lat (rocznik 1988-1979) - K40 - 40-49 lat (rocznik 1978-1969)
- M40 - 40-49 lat (rocznik 1978-1969) - K50 - 50 lat i starsze (rocznik 1968 i starsze)
- M50 - 50-59 lat (rocznik 1968-1959)
- M60 - 60 lat i starsi (rocznik 1958 i starsi)

ZGŁOSZENIA:
BIEG GŁÓWNY - obowiązują zapisy elektroniczne - formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie internetowej:
http://zapisy.personalbest.pl/xxvi-ogolnopolski-bieg-uliczny-o-puchar-burmistrza-miasta-v2529.pl.html
do dnia 22 sierpnia 2018 r. Po tym terminie będzie możliwość zgłoszenia się do biegu w biurze zawodów w dniu zawodów w godz. 14:00-16:20.
UWAGA! Obowiązuje limit uczestników - 300 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń. W przypadku osiągnięcia limitu uczestników, te spośród osób zapisanych, które nie dokonały opłaty startowej do dnia 22.08., zostaną skreślone z listy zawodników.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument ze zdjęciem w celu potwierdzenia wieku i danych osobowych zawodnika oraz podpisać stosowne oświadczenia.

BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY - imienne zgłoszenia należy składać w dniu zawodów w biurze zawodów
w godz. 14:00–15:10, okazując dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Osoby, które zgłoszą się po wyznaczonej godzinie lub bez wymaganych dokumentów mogą nie zostać dopuszczone do zawodów.
Biuro zawodów oraz szatnie znajdować się będą na terenie stadionu przy ul. Gen. Józefa Bema 126 C.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Do startu dopuszczeni zostaną wszyscy zgłoszeni, posiadający dobry stan zdrowia, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem.

Osoby niepełnoletnie obowiązane są posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

NAGRODY:

Bieg główny klasyfikacja generalna mężczyzn klasyfikacja generalna kobiet kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn kategoria najlepszy zawodnik/zawodniczka z Rydułtów
1 miejsce 400 zł 400 zł 150 zł 300 zł
2 miejsce 300 zł 300 zł 100 zł 200 zł
3 miejsce 200 zł 200 zł 50 zł 100 zł

Biegi dzieci i młodzieży - nagrody rzeczowe dla pierwszej trójki dziewcząt i chłopców oraz dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z Rydułtów

Dla najstarszego uczestnika zawodów – 100 zł

Dla najmłodszego uczestnika zawodów – upominek

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale

 Uzyskanie nagrody w klasyfikacji generalnej w biegu głównym wyklucza otrzymanie nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 W biegu głównym nagrodzeni zostaną trzej najlepsi mieszkańcy Rydułtów, niezależnie od płci.
 Wręczanie nagród dla dzieci i młodzieży będzie następować sukcesywnie w trakcie trwania zawodów od godz. 16:15 na stadionie.
 Wręczanie nagród w biegu głównym nastąpi ok. godz. 18:00 - 19:00 na głównej scenie Dni Rydułtów na terenach rekreacyjnych przy stadionie.
 Nieodebrane w dniu zawodów nagrody można będzie odebrać w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36 do dnia 31.08.2018 r. Po tym terminie nagroda przepada.

FINANSOWANIE:
– Koszty przyjazdu pokrywają uczestnicy, koszty organizacyjne ponosi organizator.
– Opłata startowa w biegu głównym kobiet i mężczyzn uzależniona jest od terminu wpłaty i wynosi:
– 20 zł dla wpłat do 22 sierpnia,
– 30 zł dla wpłat w dniu zawodów,
– 10 zł dla mieszkańców Rydułtów, niezależnie od terminu wpłaty.
– Opłatę startową należy wpłacić do dnia 22 sierpnia na konto bankowe:
Rydułtowskie Centrum Kultury "FENIKS" ul. Strzelców Bytomskich 9a, 44-280 Rydułtowy
NIP: 647-249-28-35
ING BANK ŚLĄSKI Nr konta: 66 1050 1403 1000 0090 6616 6407
Tytułem: Opłata startowa - Imię i nazwisko, miejscowość
– Po 22 sierpnia opłatę startową można uregulować jedynie w dniu zawodów w biurze zawodów.
– Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika.
– Faktury dotyczące wpłat dokonanych na konto bankowe będzie można odebrać w dniu zawodów w biurze zawodów, a faktury do wpłat dokonanych w dniu zawodów zostaną wysłane pocztą po biegu.
– Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza elektronicznego, uregulowanie opłaty startowej i podpisanie stosownych oświadczeń w biurze zawodów w dniu zawodów.
– W biegach dzieci i młodzieży opłaty startowej nie pobiera się.

SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW IMPREZY:
– Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu.
– Zawodnicy mają obowiązek poruszania się tylko wytyczonymi przez organizatora pasami dróg.
– Uczestnicy muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę biegu.
– W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych dolegliwości zdrowotnych zawodnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną lub wóz techniczny, który porusza się za ostatnim zawodnikiem.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Z uwagi na charakter imprezy, warunkiem uczestnictwa w niej jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na udostępnienie i przetwarzanie przez Urząd Miasta Rydułtowy (dalej: „Organizator”), swoich danych osobowych w postaci:
a) imienia, nazwiska, daty urodzenia, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu - na potrzeby uczestnictwa w zawodach,
b) imienia, nazwiska, roku urodzenia, miejscowości/klubu oraz wizerunku na potrzeby publikacji wyników na portalach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w formie drukowanej oraz w celu poinformowania o wynikach zawodów.
Ponadto Uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:
1. Administratorem jego danych osobowych jest Urząd Miasta Rydułtowy z siedzibą w Rydułtowach ul. Ofiar Terroru 36.
2. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji zawodów.
3. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji tych zawodów.
4. Dane osobowe będą udostępniane pozostałym współorganizatorom oraz administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Organizatora wyłącznie w celu związanym z organizacją zawodów.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.
6. Podanie danych osobowych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zawodach.
7. Uczestnik jest uprawniony do żądania od Organizatora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Uczestnik jest uprawniony do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– Noclegi we własnym zakresie: Hotel „Górnik” w Pszowie tel: 32 455 89 57
Hotel „Gościniec Pszowski” w Pszowie tel: 32 729 18 61
– Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz chłodne napoje, a w biegu głównym kobiet i mężczyzn dodatkowo ciepły posiłek.
– W biegu głównym pomiar czasu będzie prowadzony przy użyciu chipów elektronicznych umieszczonych na numerze startowym. W biegach dzieci i młodzieży pomiar czasu będzie prowadzony ręcznie.
– Numer startowy należy zamieścić z przodu na wysokości klatki piersiowej.
– Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
– Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają zgłaszające organizacje i kluby, a w przypadku osób niezrzeszonych – osoby zgłaszające.
– Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji zawodów, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
– Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
– W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.
– Biegowi towarzyszyć będą imprezy artystyczne związane z obchodami XXVI Dni Rydułtów.

Kontakt w sprawie zapisów elektronicznych lub weryfikacji opłaty startowej: Ireneusz Górnik – Personal Best tel.: 515 234 596 e-mail: kontakt@personalbest.pl
Kontakt w pozostałych sprawach: Dorota Spandel (kierownik biegu) – Urząd Miasta Rydułtowy tel.: 32 4 537 473
e-mail: dspandel@urzad.rydultowy.pl

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU