III Jaworznicki Bieg Powstańca Warszawskiego

Jaworzno, Polska
28.07.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do zakończenia zapisów zostało

Ilość uczestników

135

Nazwa zawodów

III Jaworznicki Bieg Powstańca Warszawskiego

Lokalizacja

Jaworzno, Polska

Start

28.07.2018 15:30

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

-

Ograniczenie wiekowe

1

Organizator

Jaworznicka Inicjatywa Narodowa

E-mail organizatora

mat.musial@vp.pl

Telefon organizatora

532132638

UWAGA

UWAGA - MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ NA KAŻDY DYSTANS NA MIEJSCU W BIURZE ZAWODÓW!!!
CENY PAKIETÓW BEZ ZMIAN !!!

Klasyfikacje

Bieg im. ,,Bohaterskiej ludności Warszawy"

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

14-99

Uczestników

44


Opłaty

do 27.07.2018

40.00 zł

Bieg im. ,,Zgrupowania Chrobry II"

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

14-99

Uczestników

59


Opłaty

do 27.07.2018

40.00 zł

Bieg Małego Powstańca - ,,Zawiszaka"

Dystans

0.6 km

Płeć

K,M

Wiek

1-13

Uczestników

21


Opłaty

do 27.07.2018

10.00 zł

Rajd Nordic Walking "Powstańcza Piątka"

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

1-99

Uczestników

11


Opłaty

do 27.07.2018

35.00 zł

JAWORZNICKIE GRAND PRIX BIEGÓW PATRIOTYCZNYCH - 2018
vol.2
III JAWORZNICKI BIEG POWSTAŃCA WARSZAWSKIEGO

I. ORGANIZAOTRZY

Organizatorem biegu i całego cyklu Jaworznickiego Grand Prix Biegów Patriotycznych jest Stowarzyszenie Jaworznicka Inicjatywa Narodowa

Partnerami przedsięwzięcia są:
-Tauron Wytwarzanie
-Konsorcjum Elita Firm
-Alfa Projekt Instalacje
-Auto Fiko - transport, kontrola pojazdów
-Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

II. CEL:
• Oddanie hołdu polskim patriotom walczących w obronie Polski podczas II wojny światowej.
• Promocja patriotyzmu i wzmacnianie tożsamości narodowej.
• Popularyzacja biegania jako prostej i łatwo dostępnej dla człowieka formuły uprawiania sportu.
• Propagowanie sportu i zdrowego trybu życia.
• Służba mieszkańcom Jaworzna poprzez atrakcyjną paletę wydarzeń sportowych, kulturalnych, rozrywkowych etc.

III. TERMIN I MIEJSCE:
• 28 lipca 2018 r.
• Park Geosfera w Jaworznie, ul. Św. Wojciecha 100

IV. DYSTANS:
• I. Bieg imienia ,,Bohaterskiej ludności Warszawy" — dystans 5 000 m

• II. Bieg imienia ,,Zgrupowania Chrobry II" — dystans 10 000 m

• OBA POWYŻSZE BIEGI ODBYWAJĄ SIĘ ZE STARTU WSPÓLNEGO

• Bieg dla dzieci pn. ,,Bieg Małego Powstańca - ,,Zawiszaka" — dystans 600 m

V. TRASA BIEGU:

Start i meta — Park Geosfera
Proszę o wymianę całego pkt. V regulaminu na następującą treść:

• I i II bieg — Tereny polne i leśne wokół parku Geosfera
- 5 000 m
- 10 000 m

• Ten sam teren jak wyżej: rajd Nordic Walking
- 5000 m

• Bieg dla dzieci — Alejkami Parku Geosfera
- 600 m

VI. PROGRAM ZAWODÓW:

Sobota, 28.07.2018 r.

14:00 – Otwarcie biura zawodów

Rejestracja i weryfikacja zawodników, odbiór pakietów startowych na terenie Parku Geosfera.

16:00 – Start Biegów ze startu wspólnego na dystansach 5 000 i 10 000 m

Dystans ,,Bohaterskiej ludności Warszawy" - 5 000 m
Dystans ,Zgrupowania Chrobry II" - 10 000 m

• godz. 15.45 – Zamknięcie listy startujących w biegach na 5 000 i 10 000 m
• godz. 16.00 – Start biegów ze startu wspólnego

- Dekoracja zwycięzców odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu biegów.

16:15 – Start rekreacyjnego Rajdu Nordic Walking

Rekreacyjny dystans ,,Powstańcza Piątka" - 5 000 m

• godz. 16.00 – Zamknięcie listy startujących
• godz. 16 15 – Start rekreacyjnego Rajdu

- Wręczenie pamiątkowych medali odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu rekreacyjnego rajdu.

17:15 – Bieg dla dzieci na dystansie 600 m

• godz. 17.00 – Zamknięcie listy startujących w biegu dla dzieci na dystansie 600 m
• godz. 17.15 – Start biegu dla dzieci na dystansie 600 m

- Dekoracja zwycięzców odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu biegu.

VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:

• Organizator zapewnia uczestnikom, w trakcie zawodów:
- Pakiet startowy, który obejmuje: numer startowy, agrafki, bon na napój i posiłek regeneracyjny
- Pamiątkowy medal dla każdego z uczestników.
- Puchar oraz koszulkę termoaktywną Jaworznickiego Grand Prix dla najwyżej sklasyfikowanych zawodników w każdej kategorii.
- 1 koszulkę termoaktywną JGBP dla kobiet oraz 1 koszulkę termoaktywną JGBP dla mężczyzn, która zostanie rozlosowana pomiędzy wszystkich uczestników po zawodach.
- Ubezpieczenie dla wszystkich zawodników.
- Zabezpieczenie przedmedyczne i ratownicze, świadczone przez wykwalifikowanych ratowników.
- Informacje o wyniku zawodnika z elektronicznego systemu pomiaru czasu.

UWAGA! Organizator nie wyklucza ogłoszenia dodatkowych świadczeń na etapie zapisów internetowych do biegu. Wyżej wymienione świadczenia są gwarantowane i nie ulegną zmianie.

VIII. KLASYFIKACJA i NAGORDY.

-Puchary oraz upominki rzeczowe otrzymają zawodnicy za zajęcie miejsc I-III w kategorii mężczyzn i w kategorii kobiet oraz kategorii dzieci.

-Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal z odlewu.

UWAGA! Organizator nie wyklucza ogłoszenia dodatkowych nagród oraz świadczeń na etapie zapisów internetowych do biegu. Wyżej wymienione nagrody są gwarantowane i nie ulegną zmianie.

IX. UCZESTNICTWO.

• Prawo startu w biegu mają wszystkie osoby legitymujące się dobrym stanem zdrowia (pisemna deklaracja na zgłoszeniu). Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.

• Przy weryfikacji wymagany jest dowód osobisty lub legitymacja szkolna (data urodzenia).

• Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

• Młodzież poniżej 16 roku życia wystartować może pod warunkiem pisemnej zgody rodzica „Zgody rodzica do udziału dziecka w biegu na ..." podpisanej podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.

• Osoby niepełnoletnie pow. 16 roku życia, zobowiązane są do przedstawienia zgody podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.

• Wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów. Obowiązuje limit 300 uczestników.

• Zawodnicy zgłaszający się poza limitem mogą wystartować w biegu, natomiast organizator nie zapewnia pełnego pakietu startowego.

• Numer startowy należy przymocować na przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.

• Zawodnicy bez numeru startowego mogą zostać usunięci z trasy biegu. Zawodnicy na mecie nie posiadający numeru startowego, nie będą sklasyfikowani oraz nie otrzymają pamiątkowego medalu.

X. BIEG DLA DZIECI

• W celu zapisania dziecka na bieg, konieczne jest wypełnienie i podpisanie zgody rodzica na start dziecka.
• Koszt uczestnictwa w biegu dla dzieci wynosi 10 zł.
• Uczestnicy biegu dla dzieci otrzymają.
- pamiątkowy medal
- upominki rzeczowe
- butelkę wody mineralnej
• Trasa biegu dla dzieci wynosi 600 m.
• UWAGA! W BIEGU DLA DZIECI. PRZEPROWADZONE BĘDĄ DWIE KLASYFIKACJE!
Pierwsze TRZY MIEJSCA do lat 9.
Pierwsze TRZY MIEJSCA w kategorii 9 - 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

· Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin imprezy.

· Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

· Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu (zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie).

· Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego, iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach.

· Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

· Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.

· Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami i przyjmuje do wiadomości, iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

· Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

· Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych.

· Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami).

· Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie, prasie oraz w radiu.

· W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i Organizatora.

· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU