II Rodzinny Mini Festiwal Biegowy Biegi dla dzieci

Szkolna 43, Dobczyce, Polska
03.06.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do zakończenia zapisów zostało

Ilość uczestników

393

Nazwa zawodów

II Rodzinny Mini Festiwal Biegowy Biegi dla dzieci

Lokalizacja

Szkolna 43, Dobczyce, Polska

Start

03.06.2018 14:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://rozbiegane.dobczyce.pl

Ograniczenie wiekowe

Brak

Organizator

Rozbiegane Dobczyce

E-mail organizatora

rozbiegane.dobczyce@gmail.com

Telefon organizatora

695802690

Klasyfikacje

Bieg dzieci do 5 lat - 100m

Płeć

K,M

Wiek

99-5

Uczestników

87


Opłaty

do 04.05.2018

10.00 zł

do 27.05.2018

15.00 zł

Bieg dzieci do 7 lat - 200 m

Płeć

K,M

Wiek

6-7

Uczestników

129


Opłaty

do 04.05.2018

10.00 zł

do 27.05.2018

15.00 zł

Bieg dzieci do 9 lat - 400 m

Płeć

K,M

Wiek

8-9

Uczestników

86


Opłaty

do 04.05.2018

10.00 zł

do 27.05.2018

15.00 zł

Bieg dzieci do 11 lat - 600 m

Płeć

K,M

Wiek

10-11

Uczestników

67


Opłaty

do 04.05.2018

10.00 zł

do 27.05.2018

15.00 zł

Bieg dzieci do 13 lat - 800 m

Płeć

K,M

Wiek

12-13

Uczestników

24


Opłaty

do 04.05.2018

10.00 zł

do 27.05.2018

15.00 zł

II Rodzinny Mini Festiwal Biegowy “O Złotą Kózkę”
REGULAMIN

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem Rodzinnego II Mini Festiwalu Biegowego „O Złotą Kózkę” jest Stowarzyszenie ROZBIEGANE DOBCZYCE, zwane dalej Organizatorem.

II. CEL

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja gminy i miasta Dobczyce.
3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Dobczyc i okolic.
4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu.

III. TERMIN, MIEJSCE I TRASA BIEGU

1. II Rodzinny Mini Festiwal Biegowy "O Złotą Kózkę" odbędzie się dnia 03.06.2018 (niedziela) w godz. 14:00 - 17:00 w Dobczycach, na ul. Szkolnej 43 (Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe im. Burmistrza Marcina Pawlaka - RCOS).
2. Trasa biegów będzie liczyć (w zależności od kategorii wiekowej):
a) Dzieci do 5 lat: 100 metrów
b) Dzieci 6-7 lat: 200 metrów
c) Dzieci 8-9 lat: 400 metrów
d) Dzieci 10-11 lat: 600 metrów
e) Dzieci 12-13 lat: 800 metrów
f) Bieg główny oraz Nordic Walking: 5 kilometrów
1. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu.
2. Biegi Dzieci zostaną przeprowadzone na Błoniach przy RCOS Dobczyce.
3. Opis trasy Biegu Głównego ( w tym Nordic Walking):
Start i meta znajdować się będą na Błoniach Dobczyckich, obok budynku RCOS
ul. Szkolna 43. Trasa przebiegać będzie ulicami: Szkolna, Jagiellońska, Witosa, Garncarska, Św. Anny, Kilińskiego, Rynek, Piłsudskiego, Długosza, Jagiellońska, Lubomirskich, Dominika, Słoneczna, Łanowa, Piastowska, Lubomirskich, Szkolna. Mapa z zaznaczoną trasą biegu dostępna będzie na https://www.facebook.com/rozbieganedobczyce.

IV. UCZESTNICTWO

1. W biegu głównym oraz Nordic Walking mogą wziąć udział wszyscy od 14 roku życia, jednak osoby niepełnoletnie muszą okazać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych (wzór w załączniku; będzie on również dostępny w biurze zawodów).
2. Dopuszcza się do udziału w Biegu Głównym oraz NW dzieci poniżej 14 roku życia, tylko po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu tego faktu z organizatorami biegu. W takim przypadku konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w zawodach.

3. Warunkiem uczestnictwa jest:
a) Pełna akceptacja niniejszego regulaminu.
b) Świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność.
c) Uiszczenie opłaty startowej.
d) W przypadku osób niepełnoletnich okazanie pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego.

3. Zawodników startujących w Nordic Walking obowiązują przepisy zawodów PFNW.
Definicja marszu Nordic Walking - marsz Nordic Walking jest to przemieszczanie się krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób, że nie jest widoczna gołym okiem utrata kontaktu z podłożem. Podczas marszu używa się specjalnych kijów do Nordic Walking. Sędziowie znajdujący się na trasie mają prawo udzielania upomnień i czerwonych kartek za nieprawidłową technikę (np. faza lotu, brak kijów, łamanie zasad bezpieczeństwa i fair play). Zawodnik, który otrzymał 2 upomnienia lub czerwoną kartkę zostaje zdyskwalifikowany.

4. Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako:
a) Przyjęcie warunków regulaminu biegu.
b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów.
c) Wyrażenie zgody na zamieszczenie danych osobowych oraz wizerunku w środkach masowego przekazu przez organizatora i partnerów biegu.

5. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zidentyfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości.


V. PROGRAM FESTIWALU

Niedziela 3.06.2018
godz. 11:00 otwarcie Biura Zawodów
godz. 13:30 zakończenie przyjmowania zgłoszeń na biegi dla dzieci
godz. 14:00 start biegów dla dzieci
godz. 15:00 wręczenie nagród zwycięzcom biegów dla dzieci
godz. 15:30 zakończenie przyjmowania zgłoszeń na Bieg Główny (w tym Nordic Walking)
godz. 16:00 start Biegu Głównego (w tym Nordic Walking)
godz. 17:15 wręczenie nagród zwycięzcom Biegu Głównego oraz Nordic Walking
godz. 17:45 zakończenie imprezy


VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

1. Zgłoszenia:
a) Elektronicznie: do dnia 25 maja 2018 roku przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.personalbest.pl
b) w Biurze Zawodów w dniu 3 czerwca 2018 w przypadku nie wyczerpania limitu uczestników.


1. Opłata startowa wynosi odpowiednio

Forma wpłaty Termin Biegi dzieci Bieg Główny Nordic Walking
przelew do 30 kwietnia 10 zł 25 zł 20 zł
przelew 01-25 maja 15 zł 35 zł 30 zł
gotówka w Biurze Zawodów 3.06.2018 20 zł 50 zł 40 zł

2. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.

VII. LIMIT UCZESTNIKÓW

I.a.1. Biegi dla dzieci -350 uczestników.
I.a.2. Bieg Główny - 400
I.a.3. Nordic Walking - 100

VIII. POMIAR CZASU I LIMITY CZASOWE
1. W biegach dzieci elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
2. W Biegu Główny i Nordic Walking pomiar czasu będzie odbywał się za pomocą chipów zwrotnych , montowanych do buta. Chip jest własnością Personal Best i podlega zwrotowi do pojemników ustawionych za linią mety. Numer Startowy jest bezzwrotny i powinien być zamocowany agrafkami lub na pasku z przodu w widocznym miejscu.
3. Limit na ukończenie Biegu Głównego oraz Nordic Walking to 1 h (do godziny 17:00).

IX. BIURO ZAWODÓW
I.a.1. Biuro zawodów będzie znajdowało się w budynku Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach przy ulicy Szkolnej 43.
I.a.2. Biuro Zawodów będzie czynne w dniu 03.06.2018 w godzinach 11:00-15:30.
I.a.3. Depozyt odzieży czynny w godzinach 14:00-17:00 (worki na odzież będą do pobrania przy depozycie).


X. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Będą prowadzone następujące klasyfikacje:

a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w Biegu Głównym
b) Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn w Biegu Głównym
K14 (14-16 lat) M14 (14-16 lat)
K17 (17-19 lat) M17 (17-19 lat)
K20 (20-29 lat) M20 (20-29 lat)
K30 (30-39 lat) M30 (30-39 lat)
K40 (40-49 lat) M40 (40-49 lat)
K50 (50-59 lat) M50 (50-59 lat)
K60+ (60 i więcej lat) M60+ (60 i więcej lat)
c) Klasyfikacja generalna mieszkańców Gminy Dobczyce kobiet i mężczyzn
d) Klasyfikacja generalna dziewcząt i chłopców w każdym Biegu Dzieci
e) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w Nordic Walking.
f) Klasyfikacje dziewcząt i chłopców w każdej kategorii wiekowej.

2. W każdej kategorii nagrodzone zostaną 3 najszybsze osoby, oprócz klasyfikacji generalnej mieszkańców Gminy Dobczyce, gdzie nagrodzonych zostanie 6 kobiet i 6 mężczyzn.
3. Nagrodzeni otrzymają pamiątkowe puchary.
4. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kategorii.
6. Nagrody przewidziane przez organizatora zostaną wręczone zaraz po zakończeniu biegu o 17:15.


XI. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
I.a.1. Każdy uczestnik po ukończeniu biegu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
I.a.2. Na trasie biegów oraz na mecie Organizator zapewnia opiekę medyczną.
I.a.3. Do dyspozycji uczestników biegów będą dostępne szatnie i natryski

XII. ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA

1. Każdy uczestnik II Rodzinnego Mini Festiwalu Biegowego „O Złotą Kózkę” jest zobowiązany do przestrzegania Prawa o Ruchu Drogowym.
2. Osoby pozostające na trasie po zakończeniu biegu (po godzinie 17:00) robią to na własną odpowiedzialność.


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Numery startowe należy umieścić z przodu, na odzieży wierzchniej, tak by były widoczne dla sędziów przez cały czas biegu.
3. Uczestników biegu obowiązuje regulamin.
4. Organizator dopuszcza odbiór numeru i pakietu startowego przez osoby trzecie, po
przekazaniu w Biurze Zawodów pisemnego upoważnienia uczestnika. Upoważnienie można wydrukować ze strony biegu.
5. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników Biegu.
6. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby, które są pod wpływem alkoholu lub używek oraz w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie z regulaminem.
7. Nie respektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
8. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną na starcie, mecie oraz w czasie trwania Biegu.
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Koordynatorzy biegu:
Paweł Piwowarczyk
Jan Piwowarczyk

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU