II Bike Race Zamysłów

Rybnik, Polska
08.07.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do zakończenia zapisów zostało

Ilość uczestników

271

Nazwa zawodów

II Bike Race Zamysłów

Lokalizacja

Rybnik, Polska

Start

08.07.2018 10:00

Kategoria zawodów

MTB

Strona zawodów

-

Ograniczenie wiekowe

10

Organizator

Dzielnica Zamysłów

E-mail organizatora

racezamyslow@gmail.com

Telefon organizatora

602595951

Klasyfikacje

AMATOR (1 OKRĄŻENIE)

Dystans

12 km

Płeć

K,M

Wiek

10-99

Uczestników

86


Opłaty

do 05.07.2018

35.00 zł

SPORT (2 OKRĄŻENIA)

Dystans

24 km

Płeć

K,M

Wiek

10-99

Uczestników

105


Opłaty

do 05.07.2018

35.00 zł

PRO (3 OKRĄŻENIA)

Dystans

36 km

Płeć

K,M

Wiek

10-99

Uczestników

80


Opłaty

do 05.07.2018

35.00 zł

REGULAMIN WYŚCIGU
II BIKE RACE ZAMYSŁÓW – 8 LIPCA 2018
1. Cele BIKE RACE ZAMYSŁÓW
• propagowanie aktywnego wypoczynku jako formy spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe
• popularyzacja kolarstwa górskiego, popularyzacja zdrowego stylu życia
• popularyzacja idei „Rybnik - miasto na rowerach"
• szerzenie informacji o ścieżkach rowerowych na terenie miasta Rybnika i Subregionu Zachodniego
• promocja walorów krajobrazowych miasta Rybnik
• wyłonienie uzdolnionych sportowo uczniów w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży
2. Organizator
Organizatorem zawodów są:Dzielnica Zamysłów oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Rybnik.
Konrad Morawiec 602 595 951
Przemysław Dorczak 504 804 077
Partnerami organizatorów są Miasto Rybnik, Bike System Marek Fiałkowski
3. Kalendarz imprezy
Zawody odbędą się w dniu 8 lipca 2018r. na terenie Dzielnicy Zamysłów– okolice Rajzapunktu ul. Walentego Pełczyńskiego
Biuro zawodów dla wyścigu głównego czynne będzie od godziny 8:30 do 11:15
Starty rozpoczną się o godzinie 10:00
Dekoracja ok. godziny 15:00

4. Warunki uczestnictwa
II BIKE RACE ZAMYSŁÓW 2018 to ogólnodostępna impreza rowerowa. Uczestnikiem BIKE RACE ZAMYSŁÓW może być osoba spełniająca zawarte w niniejszym Regulaminie warunki związane z rejestracją oraz uiszczeniem opłaty startowej.
4.1. Rejestracja uczestnika
Rejestracja uczestnika w BIKE RACE ZAMYSŁÓW może być dokonana drogą internetową lub osobiście w Biurze Zawodów. Warunkiem poprawnego zgłoszenia uczestnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym zawarte zostaną wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem.
4.1.1. Zgłoszenie przez Internet
a) Rejestracja zawodników drogą internetową możliwa jest przez wypełnienie formularza klikając w link:
http://zapisy.personalbest.pl/ii-bike-race-zamyslow-v2477.pl.html
b) Zgłoszenia internetowe zawodników do BIKE RACE ZAMYSŁÓW możliwe są do 05.07.2018 włącznie (czwartek) poprzedzającego imprezę (do godz. 23.59). Po tym terminie możliwe będzie jedynie zgłoszenie w Biurze Zawodów.
4.1.2. Zgłoszenie w Biurze Zawodów
a) W dniu rozgrywania wyścigu na terenie miasteczka rowerowego dostępne będzie Biuro Zawodów, które umożliwi rejestrację uczestników wydarzenia.
b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego zgłoszenia zawodnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na miejscu.
c) Zgłoszenia będą możliwe w godzinach otwarcia Biura Zawodów, maksymalnie 30 min przed startem swojej kategorii.
d) Uczestnicy dokonujący rejestracji w dniu wyścigu (w Biurze Zawodów) zobowiązani są do dokonania opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Opłata możliwa jest wyłącznie w kasie działającej przy Biurze Zawodów (płatność gotówką).

4.1.3. Dodatkowe warunki związane z rejestracją
a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika BIKE RACE ZAMYSŁÓW z treścią regulaminu i akceptacją jego warunków.
b) Zgłoszenie udziału oznacza zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z zawodnikiem, a także podawania wyników z danymi osobowymi przez prasę, radio, telewizję, a także za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz stron z nim powiązanych.
c) Zgłaszając uczestnictwo w wyścigu zawodnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego.
d) Zawodnicy w wieku poniżej 16 lat (rok urodzenia 2002 i młodsi) dopuszczeni będą do startu wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego. Opiekun towarzyszący osobie niepełnoletniej zobowiązany jest dokonać rejestracji i podpisać stosowne Oświadczenie w Biurze Zawodów (przed pierwszym startem).
e) Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać podpisaną przez opiekuna prawnego zgodę na udział w wyścigu, którą należy złożyć w Biurze Zawodów.
f) Zgłoszenie zawodnika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).
g) Zawodnik dokonując zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

5. Opłaty
5.1. Opłaty startowe
Wysokość opłat startowych uzależniona jest od terminu i sposobu wpłaty:
• 35 zł – dotyczy opłaty przelewem dokonanej do czwartku poprzedzającego imprezę na konto Organizatora
• 50 zł – dotyczy opłata dokonanej w dniu startu, wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów.
• Podmiotem obsługującym płatności jest firma Personal Best NIP:647-25-28-409.
5.2 Numer startowy
Numer startowy przekazywany jest uczestnikowi bezpłatnie i przechodzi na własność uczestnika.
Numer startowy musi być zamontowany w widocznym miejscu na kierownicy roweru.
5.3. Przeniesienie opłaty wpisowej
Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.
Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi.
5.4. Odwołanie imprezy
W przypadku odwołania danej edycji maratonu z przyczyn niezależnych od organizatora (warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie maratonu, kataklizmy, itp.) dana edycja maratonu nie zostanie zorganizowana w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.

6. Uczestnictwo w imprezie
6.1. Zasady ogólne
a) Każdy uczestnik BIKE RACE ZAMYSŁÓW ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych bezpośrednio przed startem każdego wyścigu.
b) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
c) Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz poleceń służb Organizatora.
d) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.
e) Zawodnicy podczas imprezy nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
f) Uczestnik imprezy zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
g) Uczestnik imprezy w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
h) Każdy uczestnik imprezy i opiekun jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku. Brak kasku równoznaczny jest z dyskwalifikacją zawodnika.
i) Zabrania się startowania w imprezie na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym.
j) Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zaśmiecanie trasy imprezy karane będzie dyskwalifikacją.
k) Zabrania się startowania w zawodach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzający i niedozwolonych. W przypadku podejrzenia w/w sytuacji Organizator może zwrócić się do Policji lub innych służb o zbadanie zawodnika.
6.2. Obowiązkowe oświadczenia zawodników
a) Zawodnicy dokonujący rejestracji drogą internetową wraz ze zgłoszeniem swojego udziału w imprezie oświadczają, że zapoznali się z niniejszym regulaminem.
b) Zawodnicy dokonujący rejestracji w Biurze Zawodów zobowiązani są złożyć podpis, którym poświadczają zapoznanie się z zasadami niniejszego regulaminu.
c) Start zawodnika niepełnoletniego możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów (jedno oświadczenie obowiązuje na wszystkich wyścigach, bez tego dokumentu zawodnik nie otrzyma numeru startowego).

7. Świadczenia dla zawodników
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
• przejazd oznakowaną trasą
• elektroniczny pomiar czasu
• ciepły posiłek regeneracyjny
• doraźną pomoc serwisu rowerowego przed startem,
• Ubezpieczenie NNW
• możliwość umycia roweru,
• zabezpieczenie medyczne
• możliwość zdobycia nagród za najlepsze wyniki
W trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora.

8. Program zawodów
Każda edycja przeprowadzona jest według programu publikowanego za pośrednictwem fanpage na fb BIKE RACE ZAMYSLOW oraz dostępnego na miejscu imprezy.

9. Trasa zawodów
Trasa zawodów wyznaczona będzie po pętli o długości ok. 12 km. Trasa będzie prowadziła w terenie po leśnych ścieżkach i duktach oraz drogach asfaltowych. Całość trasy będzie oznakowana, a w newralgicznych miejscach trasy zawodów organizator rozstawi osoby zabezpieczające. Organizator zawodów w terminie do 1 tygodnia przed imprezą udostępni na fanpage FB BIKE RACE ZAMYSLOW szczegółową mapkę strefy zawodów i tras.
Dzieci do lat 10 rywalizują na odrębnej trasie.

10. Pomiar czasu
Czas zawodników rywalizujących w poszczególnych kategoriach wiekowych na trasie głównej będzie mierzony za pomocą elektronicznego systemu pomiaru czasu.

11. Kategorie wiekowe
Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie danych ze zgłoszenia
Wyścig główny:
AMATOR – 1 OKRĄŻENIE
AK1 -kobiety do 14 lat
AK2 -kobiety 15-18 lat
AK3 -kobiety 19-35 lat
AK4 -kobiety 36-49 lat
AK5 -kobiety 50 lat +
AM1 -mężczyźni do 14 lat
AM2 -mężczyźni 15-18 lat
AM3 -mężczyźni 19-35 lat
AM4 -mężczyźni 36-49 lat
AM5 -mężczyźni 50 lat +
SPORT – 2 OKRĄŻENIA
SK1 -kobiety do 14 lat
SK2 -kobiety 15-18 lat
SK3 -kobiety 19-35 lat
SK4 -kobiety 36-99 lat
SM1 -mężczyźni do 14 lat
SM2 -mężczyźni 16-18 lat
SM3 -mężczyźni 19-35 lat
SM4 -mężczyźni 36-99 lat
PRO – 3 OKRĄŻENIA
PK1 -kobiety do 14 lat
PK2 -kobiety 15-18 lat
PK3 -kobiety 19-35 lat
PK4 -kobiety 36-99 lat
PM1 -mężczyźni do 14 lat
PM2 -mężczyźni 16-18 lat
PM3 -mężczyźni 19-35 lat
PM4 -mężczyźni 36-99 lat

Prowadzona będzie osobna klasyfikacja dla Samorządowców oraz najszybszego mieszkańca Zamysłowa. Klasyfikacje będą prowadzone z podziałem na płeć i kategorie w zależności od okrążeń.
Wyścig dziecięcy na osobnej trasie

12. Dystanse
BIKE RACE ZAMYSŁÓW odbywa się na trasie pętli. Ilość okrążeni zależna jest od kategorii wiekowej.

13. Zasady Fair Play
Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy.
Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy czy też skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na danym obszarze.
Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek ochronnych).

14. Klasyfikacja
Klasyfikacja indywidualna BIKE RACE ZAMYSŁÓW będzie przeprowadzona na podstawie regulaminowych kategorii wiekowych, niezależnie dla kobiet i mężczyzn. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę. Osobną klasyfikację będzie stanowić klasyfikacja dziecięca i samorządowców.

15. Trofea i nagrody
a) Zostaną wręczone trofea sportowe, przydzielane na podstawie klasyfikacji w kategoriach wiekowych.
b) Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu zawodów.
c) Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofeum.

16. Kary
a) W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary:
• upomnienie,
• kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5, 10 lub 20 minut,
• dyskwalifikacja.
b) Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym BIKE RACE ZAMYSŁÓW

17. Protesty
a) Protesty można składać w dniu zawodów, do 30 minut przed dekoracją każdego z dystansów (słownie). Po tym czasie można składać protesty pisemnie tylko po uiszczeniu kaucji wysokości 50 zł (na konto bankowe Organizatora).
b) Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji nie przyzna racji składającemu protest.
c) Decyzja ostateczna należy do Organizatora.
d) Uwagi do własnych wyników można zgłaszać drogą elektroniczną najpóźniej na trzy dni po terminie maratonu, którego dotyczą.

18. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Uczestnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Radę Dzielnicy Zamysłów z siedzibą w Rybniku (dalej: „Organizator”), ul. Wodzisławska 123, 44-200 Rybnik swoich danych osobowych w postaci:
a) imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w zawodach II Bike Race Zamysłów, które odbędą się w dniu 8 lipca 2018 r.
b) imienia, nazwiska na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach zawodów opisanych w lit. a) powyżej,
c) adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących zawodów opisanych w lit. a) powyżej.
Ponadto oświadcza, że został poinformowany, że:
1. Administratorem jego danych osobowych jest Rada Dzielnicy Zamysłów z siedzibą w Rybniku (wpisać adres)
2. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji zawodów II Bike Race Zamysłów.
3. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji zawodów II Bike Race Zamysłów.
4. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją zawodów.
5. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu: Rady Dzielnicy Zamysłów, ul. Wodzisławska 123, 44-200 Rybnik.
6. Dane będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2028 roku.
7. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zawodach.
8. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

19. Informacje dodatkowe
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny w Biurze Zawodów i stronie internetowej fanpage Dzielnica Zamysłów Rybnik).
Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją maratonu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po maratonie.
W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzje i rozstrzygnięcia będą leżały po stronie Organizatora w oparciu o przepisy prawa i zasady rywalizacji Fair Play.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU